اسماء، القاب و کنیه ها (قسمت دوم)

امیر الامره

  امیرالمؤمنین (ع)، حضرت مهدى (ع)، را به این لقب می خواندند.

فضل بن شاذان دركتاب "غیبت " روایت كرده از امام صادق (ع)، كه فرمودند: "... بیرون می آید دخال و مبالغه می كند در اغوا واضلال، پس ظاهر می شود امیر امَره وقاتل كفره وسلطان مأمول كه متحیَر است در غیبت او عقول واو نهم از فرزندان تو است اى حسین، كه ظاهر می شود بین ركنین وغلبه می كند بر ثقلین (1)  

 1. نجم الثاقب، باب دوم.

 

امن یجیب

  امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یحعلکم خلفاء الارض إله مع الله قلیلا ما یذکرون .

یست كه درمانده را زمانى كه او را بخواند اجابت كند، وگرفتارى را برطرف سازد و شما را جانشینان این زمین قرار دهد؟ آیا معبودى با خداست؟ چه كم پند می گیرید خداوند متعال در آین آیه و در آیه قبل وبعد آن، پرسش هایى درباره بعضى واقعیت هاى جهان هستى مطرح كرده تا بدین وسیله از مردم اعتراف بگیردكه كسى نمی تواند در این كارها همراه با خدا باشد وشریك او معرفى شود 0

در آیه 2 سؤال درباره این است كه وقتى انسان همچون غریقى در امواج دریا قوطه ور است وهیچ پناهگاهى ندارد وازتمام اسباب قطع امید كرده است در این حالت چه كسى است كه اگر انسان او را صدا زند و از اویارى طلبد، جوابش می دهد و او را ازگرفتارى نجات می دهد آیا غیر از خدایى كه خالق همه چیز ورازق همه مردم است وهمه امور از مبدأ ومعاد تحت قدرت اوست، كسى شایسته عبودیت است

این آیا از راه رجوع به فطرت، ما را به خدایى رهنمون می سازدكه انسان هاى درمانده و مضطر در صورتى كه او را بخوانند واز او یارى طلبند، اجابت كرده و ازگرفتا رى می رهاند.

واما اضطرار حالتى درونى است وزمانى به وجود می آید كه انسان هیچ وسیله وپناهگاهى براى حل مشكل خود ندارد ودستش از همه راه هاى طبیعى كوتاه شده است

در این حالت درونش او را به یك وسیله معنوى راهنمایى می كند وبه وسیله آن امید نجات پیدا می كند.

دل انسان در حالت اضطرار به گونه اى به خداوند متصل می شود و آدمی با تمامی وجودش خدا را می بیند وصدایش می زند.

از ویژگى هاى انسان این است كه هنگام گرفتارى به یاد خدا می آفتد ودر همه حال او را صدا می زند گر چه ممكن است بعد از رفع مشكل دوباره خدا را فراموش كند.

و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما کشفنا عنه ضره مر کان لم یدعنا الی ضر مسه (2)گامی كه به انسان ناراحتى برسد، ما را در حالى كه به پهلو خوابیده یا نشسته ویا ایستاده است می خواند.

اما هنگامی كه ناراحتى او را برطرف كردیم چنان می رود مثل اینكه هرگز ما را براى حل مشكلى كه به او رسیده، نخوانده است.

از آیه محل بحث استفاده می شود كه براى اجابت دعا تحقق دو شرط لازم است: 1. انسان به حد اضطرار ودرماندگى برسد أمن یجیب المضطر

2. انسان از تمام اسباب مادى نا امید شود وبا تمام وجود فقط خدا را بخواند. إذا دعاه

در این حالت انسان ارتباط قوى ومحكمی با خداپیدا می کند وخداوند نیز دعاى او رامستجاب می كند وگرفتارى را از او برطرف می كند و یکشف السوء پس اگر در جامعه اى ظلم وستم فراگیر شود، مردمی كه به ضعف كشیده شده اند یار ویاورى نداشته باشند تا آن ما را از این رنج وبلا نجات دهد، وتلاش وكوشش آن ما براى تغییر اوضاع اثر نداشته باشددر این حالت اگر مردم با قطع همه واسطه ها، ارتباط كامل با خداوند پیداكنند، آن وعده الهى كه همان تحقق خلافت در زمین براى مؤمنان صالح ومستضعفان روى زمین است محقق خواهد شد.

این بخش از آیا كه می فرماید: "و یجعلکم خلفاء الارض" بیانگر خواسته مهمی است كه مردم باید طالب آن باشند، وهمین جمله قرینه اى است كه یكى از مصادیق "سوء چیره شدن ظالمان بر مستضعفانى است كه پناهگاهى جز خدا ندارند. ولذا اگر در این حال مستضعفان، با اخلاص تمام خدا را بخوانند وعده الهى محقق می شود و آن ها وارث زمین می گردند.

از مصادیق بارز این آیه مردمی هستند كه با تحمل همه سختى ها وگرفتارى ها، زمینه حكومت جهانى حضرت مهدى (ع) را فراهم می كنند.

در روایتى از پیامبر اكرم (ص) آمده است كه: سیکون من بعدی خلفاء، ومن بعد الخلفأء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك ومن بعدالملوك جبابرة ثم یخرج رجل من إهل بیتی یملا الارض عدلا کما ملئت جورا(2)

بعد از من خلفایى می آیند، وپس آز آن امیرانى می آیند،وبعد از آن پادشاهانى می آیند، وپس از آن جبارانى می آیند، سپس مردى از خاندان من قیام می كند وزمین را پر از عدل می كند همان طوركه از ظلم پرشده بود .

روایت دیگرى از امام صادق (ع) نیز چنین آمده است: به خدا سوگند گویا من به سوى قائم می نگرم در حالى كه پشتش را به حجر الاسود زده وخدا را به حق خود می خواند... سپس فرمود: به خدا سوگند مضطر درکتاب خدا, در آیه امن یجیب المضطر... اوست. (3)

آرى،انتظار فرج وقتى از حالت دعاهایى كه فقط بر زبان جارى است خارج شود وممه به مرحله اى برسندكه واقعاً منتظر قیام مهدى (ع) باشند وخود را براى آن روز آماده كنند وبا تمام وجود از خداوند درخواست فرج كنند، دعاى آن ها به اجابت می رسد(4)

   1- سوره انعام 62.

2. سوره یونس 12.

03کنزل العمال ج 14 ص 265.

4. تفسیر نورالثقلین ج 4ص 94.

 

ایدى

  از القاب حضرت شمرده شده است وظاهرا مراد از "ایدى "كه جمع ید است، به معنى نعمت باشد. (1)

استعمال كلمه "ید" به معناى نعمت، در زبان عربى بسیار است.

 1. خصال صدوق ص 108 تفسیرصانى ج 4ص 225.

 

بئر معطله

  از القاب حضرت مهدی (ع)است.

امام صادق (ع) در تفسیر آیه شریفه ( . . . و بئر معطلة. . . (1) فرمود: این مثلی است جاری شده برای آل محمد (ع) , بئر معطله , چاهی است که از او آب کشیده نمی شود و منظور امامی است که غایب شده (2)  

 1. سوره حج, 45.

2. نجم الثاقب , باب دوم.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 دی 1392    | توسط: مهدی ابراهیمی نژاد    | فهرست موضوعی: مطالب روز،     |
نظرات()